A SHOWCASE PRESENTATION OF TRADTIONAL PERFORMING ARTS OF JAPAN Theater Opening Ceremonial Performance (Kokera Otoshi)

January 10 and 11, 1992

JAMES R. ARMSTRONG THEATER
Torrance, California


No1
No2

No3
No4

No5
No6

No7
No8

No9
No10

No11
No12

No13
No14

Page 1
Featured Master Artists:Grand Master Katada Kisaku, Suenobu Togi (gagaku),Kineya Kichisaburo (nagauta), Hiromi Hashibe, Yoko Awaya, Reiko Ichikawa (Koto), Masa Yoshizawa (Shakuhachi),Housei Isao (fue),Katada Kikusa (hayashi), Fujima Fujisumi,Fujima Kansuzu,Fujima Kansuju, Fujima Kansujun
(dancers)